Nacho sir, sir v slanici, kranjska klobasa, morski sadeži, losos, pršut, kebab meso

€ 2,50 EUR

Nacho sir, sir v slanici, kranjska klobasa, morski sadeži, losos, pršut, kebab meso.

Nacho sir, sir v slanici, kranjska klobasa, morski sadeži, losos, pršut, kebab meso.